Gebyrer

 

RAH Nets gebyrer

RAH Net følger Dansk Energis standardgebyrer for netselskaber, der er gældende pr. 1. januar 2021.

 Gebyrer, der opkræves via netselskabet  Standardgebyr i kr. ekskl. moms
 Betalingsaftale (1)                     260,00
 For sen betaling fra erhvervskunde (1,3)                     Fastsat ved lov
 Genafbrydelse ved ulovlig gentilslutning (1)                  1.030,00
 Midlertidig tilslutning, forsyningen sætter op, 1 måler                  1.120,00
 Midlertidig tilslutning, forsyningen sætter op, 2 målere                  1.440,00
 Midlertidig tilslutning, installatør sætter op                     660,00
 Nedlæggelse af målerinstallation                     770,00
 Nedtagning af måler                     950,00
 Oprettelse af mikro VE-anlæg                  2.250,00
 Oprettelse af mikro VE-anlæg ekskl. målerinstallation                  1.490,00
 Rykker til kunde ved for sen betaling (1,2)                     Fastsat ved lov
 Udbringning af måler                     250,00
 Forgæves kørsel (kunde)                     720,00
 Gebyrer, der opkræves via elleverandøren 
 aflæsningsbesøg                     500,00
 Besøg med henblik på afbrydelse (lukkebesøg)                     870,00
 Fjernbetjent afbrydelse (6)                     140,00
 Fjernbetjent genåbning                     140,00
 Fjernbetjent genåbning uden for normal arbejdstid                     330,00
 Fogedforretning, udkørende (4)  efter regning
 Opstart af fogedforretning (5)                     680,00
 Serviceteknikerkørsel ved fogedsager                  1.010,00
 Genopsætning af nedtaget måler                     960,00
 Genåbning                     650,00
 Genåbning uden for normal åbningstid                  1.270,00
 Kontrolmåling ved opsætning af ekstra måler                  1.490,00
 Målerundersøgelse på akkrediteret værksted                  2.210,00
 Målerundersøgelse på stedet                  1.070,00
 Nedtagning af måler                     960,00
 Rykker for manglende selvaflæsning (6)                        90,00
 Skønnet aflæsning                     120,00
 Forgæves kørsel (6)                     720,00
 Kontrolbesøg                     830,00
 Målerudskiftning på kundens foranledning                  1.250,00
 Gebyrer, direkte til elhandler
 For sen betaling fra elhandler (1,3)            Fastsat ved lov
 Rykker til elhandler ved for sen betaling (1,2)            Fastsat ved lov

1) Disse gebyrer er i henhold til Told- og Skattestyrelsens afgørelse SKM2004.273TSS af 2. juli 2004 fritaget for moms.

2) Fastsat ved lov. Rentelovens § 9 b, jf. lovbekendtgørelse nr. 459 af 13. maj 2014.

3) Fastsat ved lov. § 2, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 601 af 12. juli 2002, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1

4) Fastsættes af fogedretten iht. retsplejeloven. Se mere om den praktiske håndtering af dette gebyr nedenfor.

5) Dette gebyr må kun anvendes, når fogeden ikke fastsætter sagens omkostninger iht. retsplejeloven.

6) Disse gebyrer er fritaget for moms mellem elhandler og kunde, jf. medlemsinfo nr 92/2016. For så vidt angår afbrydelse forudsætter momsfritagelsen som udgangspunkt, at afbrydelsen sker som led i en restanceprocedure.

 

RAH Net A/S

MES Net A/S

KONTAKT

Ringkøbing-afdelingen

Ndr. Ringvej 4 - 6950 Ringkøbing

Mandag – torsdag kl. 7.30 – 16.00

Fredag kl. 7.30 – 12.30

Brande-afdelingen

Dørslundvej 44 - 7330 Brande

Mandag – torsdag kl. 7.30 – 15.30

Fredag kl. 7.30 – 15.00

TO SELSKABER - DOBBELT STABILT

Copyright © RAH Net