Privatlivspolitik

 

Privatlivspolitik for RAH Net A/S netkunder

RAH Net A/S dataansvar og rolle

RAH Net A/S (herefter RAH Net) behandler personoplysninger om netkunder. Denne privatlivspolitik beskriver, hvordan RAH Net behandler personoplysninger om sine kunder, og hvilke rettigheder kunden har i den forbindelse.

Netkunder har, via en aftale med en elleverandør om køb eller salg af elektricitet, behov for at få transporteret elektriciteten. Dette foregår via RAH Nets distributionsnet, såfremt aftagestedet er i RAH Nets’ forsyningsområde. For at kunne bruge distributionsnettet indgår kunden aftale om tilslutning til RAH’s distributionsnet. Som led i denne aftale behandler RAH Net personoplysninger om den enkelte kunde.

Du kan læse mere om det nærmere aftaleforhold omkring tilslutning og brug af distributionsnettet under tilslutningsbestemmelserne.

Personoplysningerne indhenter vi fra din elleverandør via DataHub. Ved nettilslutning indhenter vi personoplysningerne fra din elinstallatør.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

RAH Net er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen, når du er kunde hos os.

Kontaktoplysninger:

CVR nr.: 25 80 96 61

Hjemmeside: www.rahnet.dk

Ringkøbing afdeling: Ndr. Ringvej 4, 6950 Ringkøbing, Tlf. 4422 7777, E-mail: rahnet@rah.dk

Brande afdeling: Dørslundvej 44, 7330 Brande, Tlf. 4422 7777, E-mail: rahnet@rah.dk

Har du spørgsmål om vores behandling af dine personoplysninger, er du til enhver tid velkommen til at kontakte os herom. Du kan kontakte vores databeskyttelseskonsulent på sb@rah.dk.

Behandling af personoplysninger

Personoplysninger er oplysninger, der kan identificere en fysisk person enten direkte via f.eks navn eller CPR-nr, eller indirekte via sammenholdning af flere data som f.eks. adresse og målepunktsID.

Vi behandler som netselskab følgende kategorier af personoplysninger om dig som kunde:

• Almindelige oplysninger relateret til RAH Nets opgaver omkring drift, vedligehold og anlæg af distributionsnettet, nettilslutning af kunder, måling af elforbruget samt opretholdelse af forsyningssikkerheden, herunder dine kontaktoplysninger, aftagenummer, målernummer, bank- og betalingsoplysninger (alene i forbindelse med nettilslutning) og elforbrug.

 • Almindelige oplysninger til brug for varetagelse af forpligtelser efter lovgivningen, herunder forhold vedrørende dyrehold, børn eller hjælpeløse personer, hvis dette er relevant.
 • Almindelige og følsomme oplysninger i forbindelse med afbrydelse af elforsyningen, herunder helbredsforhold og forhold, der giver anledning til overvejelser om sikkerheden for RAH Nets medarbejdere eller andre personer, der varetager RAH Nets interesser.
 • CPR-nummer i forbindelse med anbringelse af jordkabelanlæg, herunder til brug for tinglysning af deklaration derom.

Formål med behandling og retsgrundlag

Formålet med vores databehandling af de indsamlede personoplysninger er:

 • Distribution af elektricitet.
 • Måling af forbrug.
 • Administration af nytilslutning, herunder fakturering og afregning af tilslutningsbidrag.
 • Afbrydelser og tilslutning af elforsyning.
 • Optimering af drift og sikring af forsyningssikkerhed.

Retsgrundlaget, som ligger til grund for behandling af personoplysninger til formålet, er:

 • Behandlingen er nødvendig for opfyldelse af aftalen med netselskabet, der ejer distributionsnettet, som elektriciteten transporteres igennem, jf. artikel 6, stk. 1, litra b i persondataforordningen.
 • Behandlingen er nødvendig i forhold til overholdelse af retlige forpligtelser, jf. artikel 6, stk. 1, litra c i persondataforordningen.
 • Behandlingen er nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesse, jf. artikel 6, stk. 1, litra e i persondataforordningen.
 • Behandlingen er nødvendig for, at den dataansvarlige kan forfølge en legitim interesse, jf. artikel 6, stk. 1, litra f i persondataforordningen, herunder at behandlingen er nødvendig af hensyn til optimering af drift og forsynings- samt leveringssikkerhed og at dette hensyn går forud for kundens grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder.
 • Behandlingen er nødvendig for at beskytte kundens eller en anden fysisk persons vitale interesser, hvis de ikke selv er i stand til at give samtykke, jf. artikel 9, stk. 2, litra c smh. artikel 6, stk. 1, litra d.
 • Behandlingen er nødvendig for at et eventuelt retskrav skal kunne fastlægges, gøres gældende eller forsvares, jf. artikel 9, stk. 2, litra f smh. artikel 6, stk. 1, litra c i persondataforordningen.
 • Behandlingen af CPR-nummer følger af lovgivningen i form af tinglysningsloven, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 1.

Videregivelse af dine personoplysninger

RAH Net videregiver kun personoplysninger til andre, såfremt der en forpligtelse hertil via lovgivning, eller i det omfang det er nødvendigt for levering af en ydelse.

RAH Net videregiver personoplysninger til følgende kategorier af modtagere:

 • RAH Service: Alle personoplysninger videregives som følge af at administration varetages her.
 • DataHub: Der videregives målepunktsrelateret data, som f.eks. aftagenummer, målepunktsadresse, idet det er påkrævet efter markedsforskrifter udstedt af Energinet.
 • Elleverandører: I forbindelse med afbrydelser af elforsyningen videregives personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for kommunikationen mellem elleverandøren og netselskabet.
 • Kommuner: Bliver vi som netselskab bekendt med, at en person under 18 år lever under forhold, der bringer dets sundhed eller udvikling i fare, underrettes kommunen herom i overensstemmelse med lov om social service.
 • Politiet: Bliver vi som netselskab bekendt med, at dyrehold behandles uforsvarligt, sørger netselskabet for, at politiet underrettes herom.
 • Tinglysningsretten: Ved anbringelse af jordkabelanlæg tinglyses deklaration derom af netselskabet, såfremt ejeren af ejendommen giver netselskabet fuldmagt dertil.
 • Derudover videregiver RAH Net oplysninger om elforbrug til Mjølner Informatics A/S til brug for webportalen MitMelva.dk.
 • Forskning og statistik; Til brug for forskningsprojekter og statistik i overensstemmelse med persondataforordningens artikel 89, stk. 1.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Dine personoplysninger opbevares så længe, du er kunde hos os. Ved ophør af kundeforholdet opbevares dine personoplysninger i 3 år derefter eller længere tid, hvis påkrævet af lovgivningen. Således opbevares oplysninger, der er en del af regnskabsmateriale i fem år i overensstemmelse med bogføringsloven samt oplysninger om forbrug, der anvendes til statistiske formål.

Følsomme personoplysninger opbevares så længe, de er relevante og nødvendige i forbindelse med en afbrydelse, samt så længe det er relevant og nødvendigt af hensyn til din eller vores medarbejderes sikkerhed.

Dine rettigheder

Du har til enhver tid ret til at få indsigt i dine oplysninger og få rettet eventuelle fejl. Du har i visse tilfælde ret til at få slettet dine oplysninger, få begrænset behandlingen, gøre indsigelse mod behandlingen og få dine oplysninger udleveret digitalt.

Ønsker du at gøre brug af ovenfor nævnte muligheder kan du kontakte vores persondatakonsulent på sb@rah.dk.

Vi vil gøre vores yderste for at besvare henvendelsen hurtigst muligt og senest en måned efter modtagelsen, med mindre indsigtsanmodningen har et stort omfang, som gør, at vi ikke kan nå det inden for en måned. I så fald er svarfristen 3 måneder, jf. artikel 12 i persondataforordningen.

Du kan klage over behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Revidering af privatlivspolitikken

RAH Net forbeholder sig ret til at opdatere eller ændre denne privatlivspolitik, hvorfor du regelmæssigt bør besøge denne webside for at være opdateret med den nyeste version.

 

RAH Net A/S

MES Net A/S

KONTAKT

Ringkøbing-afdelingen

Ndr. Ringvej 4 - 6950 Ringkøbing

Mandag – torsdag kl. 7.30 – 16.00

Fredag kl. 7.30 – 12.30

Brande-afdelingen

Dørslundvej 44 - 7330 Brande

Mandag – torsdag kl. 7.30 – 15.30

Fredag kl. 7.30 – 15.00

TO SELSKABER - DOBBELT STABILT

Copyright © RAH Net